B

 1. Běda mužům, kterým ženy vládnou, podívejme se na statistiky sebevražd
 2. Bez dobré práce nemá pro lidi život smysl
 3. Bez drog nejde žít
 4. Bez informací zde není pravda a láska
 5. Bez optimalizace zanikají organizace
 6. Bez protekce nemáte šanci uspět
 7. Bez správného cíle je život na píču
 8. Bible je jasným důkazem toho, že nám vládnou svatí idioti
 9. Bible je katalog svatých lží
 10. Bible je na hovno
 11. Blázen křičí ty jsi blázen
 12. Blázince jsou přeplněné blázny
 13. Blázni mají strach z bláznů
 14. Blázni nemohou pomoci bláznům
 15. Blázni vládnou bláznům
 16. Blázni vždy mají správný recept na svoji svatou pravdu
 17. Bláznů je na internetu jako sraček
 18. Blbá nálada je zde díky blbcům
 19. Blbá nálada je zde už mnoho století
 20. Blbci, co mají vysoké funkce mohou za blbou náladu
 21. Blbost je neochota se přizpůsobit novému
 22. Bloudí životem, kdo věří na bludy
 23. Bludy jsou rakovinou každé konzumní společnosti
 24. Boha nemůže člověk spatřit ani pochopit
 25. Bohatství je o tom být v nějaké specializaci nejlepší
 26. Bohem není ten, kdo organizaci řídí
 27. Bolest je signál že je něco v nepořádku
 28. Brzo přijde globální zhroucení konzumního systému
 29. Buď jako medúza a nech se unášet proudem života
 30. Buddhismus a Taoismus
 31. Bude Windows 11 inteligentní operační systém?
 32. Budete makat jako roboti a vše co těžce vyděláte, vám seberou dluhy
 33. Budoucnost bude o čipové globální totalitě
 34. Budoucnost je o minimalizaci a sjednocení
 35. Budoucnost konzumní civilizace
 36. Buďte realisté milovat opačné pohlaví to je jenom cesta do psychického očistce
 37. Bůh je hříšník
 38. Bůh je náš pravý a jediný pastýř
 39. Bůh je továrnou na bludy a pitomosti
 40. Bůh není na nebesích
 41. Bůh není subjektem
 42. Bůh si nepodřízne větev, na které sedí
 43. Bůh to byla testovací verze a Satan je finální verze
 44. Bůh to je kruh
 45. Bůh to jsou jednoduchá pravidla, podle kterých funguje vesmír a život
 46. Bůh vše stvořil, tomu věří jenom hlupáci
 47. Byli jsme fackování ze všech stran
 48. Byli zde někdy mimozemšťani? 
 49. Bylo zde velmi mnoho snah o změnu k lepšímu, ale všechny snahy se ukázali jako marné a naivní
 50. Být úspěšným psychopatem je jako být úspěšným sportovcem