Ezdráš 4

Systematicky analyzovat bezpečnostní hrozby a krizové situace včetně jejich vzájemné provázanosti. Nastavit proces projednávání zpráv o bezpečnostní situaci na úrovni vlády, parlamentu a samospráv. Pravidelně informovat o aktuální bezpečnostní situaci a hrozbách veřejnost. Co může nastat? Rozsáhlá živelní pohroma, zdravotní krize, výpadek důležitých systémů, rozsáhlý teroristický útok, migrační vlna, kybernetický útok, průmyslová havárie, hybridní útoky. Aktualizace seznamu nejzávažnějších a nejpravděpodobnějších hrozeb a krizí a jejich srozumitelná komunikace veřejnosti. Aktualizované scénáře a plány vždy po ruce.

Důkladně aktualizovat scénáře reakcí na krize. Zapojit státní i nestátní sektor. Pravidelně podle plánů optimalizovat. Nastavit systém zapojování poradních skupin a expertů do řešení krizí. Aktualizovat měsíčně globálně krizové plány. Vyhodnotit zapojování expertů a poradních skupin do řešení poslední krize. Provést optimalizaci reakce na rozsáhlý výpadek systému s účastí premiéra a členů vlády. Integrovaný digitální informační systém a infrastruktura pro krizové řízení. Vytvoření pružného integrovaného digitálního systému. Propojení a integrace stávajících systémů, využití známých dat, sdílení tajných informací. Jasný plán zapojení expertů a jejich kapacit do pomoci státu a organizací.

Propojit informační systémy jednotlivých resortů a úřadů, provést optimalizaci jejich provázané komunikace. Pružný systém a dostatečné zdroje pro boj s krizí. Cíleně propojit systém státních hmotných rezerv s dostupnými tuzemskými výrobními, logistickými a výzkumnými kapacitami. Udržovat systém krizového plánování a řízení kapacit. Nastavit efektivní systém rychlé celostátní distribuce, včetně využití soukromých kapacit. Vytvořit seznam domácích kapacit na zvládání krizových situací a hrozeb. Systém řízení krizí a meziresortní koordinace. Nastavit horizontálně i vertikálně integrované řízení krizí, s jasnými pravomocemi a osobní odpovědností všech aktérů.

Zřídit a provozovat „ústřední situační centrum“ ústřední monitoring a vyhodnocování hodnotných informací. Zřídit ústřední koordinační bod pro krizové a bezpečnostní řízení. Srozumitelně informovat o hrozbách, průběhu krizí a zaváděných krizových opatřeních. Zajišťovat jednotnou vnitrostátní i zahraniční strategickou komunikaci státu. Nastavit systém využívání komunikačních expertů. Zahrnout krizovou komunikaci do krizových plánů na všech úrovních. Zřídit ústředí strategické a krizové komunikace státu na Úřadu vlády. Transparentní finanční zajištění fungování bezpečnostního systému a zvládání krizí.

Systém zajištění financí již pro prevenci, přípravu i průběh krizového řízení. Systém pravidel pro transparentní systém krizové kompenzace. Vyhradit dostatečné finanční rezervy na krizové situace ve státních a dalších veřejných rozpočtech; určit podíl prostředků připravený na údržbu plánů, optimalizaci a zajišťování kapacit. Aktualizovaná a sjednocená legislativa pro krizové stavy. Novelizovat stávající legislativu a důkladně provázat zákony bezpečnostního a krizového systému. Pravidelně; zákony, předpisy, normy, pravidla, programy, databáze atd. aktualizovat a optimalizovat. Předložit komplexní návrh zákona o systému protikrizové ochrany. Osobní připravenost a angažovanost všech státních zaměstnanců ve zvládání krizí. Posílení neustálého vzdělávání státních zaměstnanců a optimalizace na všech státních úrovních.

Vytvoření a rozšíření optimálního minima pro zvládání krizových situací. Systematická globální spolupráce v období prevence i průběhu krizí. Spolupracovat v mezinárodních aktivitách na preventivních i aktivních opatřeních proti hrozbám a krizím. Aktivně podporovat koordinaci společných mezinárodních postupů proti všem hrozbám. Navázat úzkou spolupráci při budování systému ochrany s optimálními spojenci. A to nejdůležitější a prioritní je dát všem lidem do hlavy bezdrátové připojení 5G na umělou globální inteligenci, bez optimálního spojení není možné globální GVKB velení, za vším je profesionalita a té dosáhneme jenom tak že z lidí uděláme globálně profesionální vojáky na dálkové ovládání, jak si to dneska uděláme takové to zítra budeme i mít.

Leave a Reply