Co je to božský zážitek?

Zdroj informací

Bible
Genesis 3
1
Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“
2
Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme.
3
Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.‘“
4
Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti.
5
Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“
6
Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.
7
Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.
8
Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě.
9
Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“
10
On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“
11
Bůh mu řekl: „Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“
12
Člověk odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“
13
Proto řekl Hospodin Bůh ženě: „Cos to učinila?“ Žena odpověděla: „Had mě podvedl a já jsem jedla.“
14
I řekl Hospodin Bůh hadovi: „Proto žes to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach.
15
Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“
16
Ženě řekl: „Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.“
17
Adamovi řekl: „Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení.
18
Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny.
19
V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“
20
Člověk svou ženu pojmenoval Eva (to je Živa) , protože se stala matkou všech živých.
21
Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je.
22
I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky.“
23
Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat.
24
Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.
 
***************************************************************************
 
Jenom člověk se stydí za nahotu těla, dneska se stydíme i za psychickou nahotu, a tak duši krásně oblékáme, aby nikdo nespatřil naši nahou duši. Dítě se za nahotu nestydí a stud přichází teprve tehdy, když se dítě naučí mluvit, mluvení z nás učinilo pyšné pokrytecké hříšníky, co žijí v psychickém očistci, je třeba lidem mluvení globálně zakázat na věčné časy, ticho je nejlepším lékem na stres a depresi. Místo mluvení zde bude jenom klasická hudba, takové varhany v kostele to je božský zážitek.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

V Rumunsku je nejvíce Džinistů

Pojmenování názvem Cikán (Rom), nepopisuje nijak pravý charakter tohoto etnika v EU, čím je vlastně nejvíce charakteristické toto etnikum? Toto etnikum je nejvíce charakteristické bídou, ano Cikáni žijí po mnoho století ve veliké bídě v EU, a tím logicky i v zaostalosti, všechny snahy o to aby se Cikáni přizpůsobili a žili, jako ostatní lidé v EU selhali, kde je zakopaný pes? 
 
Zakopaný pes je v Džinismu, správné pojmenování pro toto etnikum je Džinisté, Džinismus hlásá odmítnutí toužení po penězích a vlastnictví, Ježíš Kristus hlásal čistý Džinismus a proto jej lakomci ukřižovali, je to o tom jestli budeme sloužit Osvoboditeli nebo Pokušiteli, Cikáni slouží jenom Osvoboditeli a tak nemusí pracovat a mohou se zde mít dobře díky parazitování na sociální politice v EU. 
 
Ten kdo nic nemá směle lehne a směle vstane, protože mu nikdo nic neukradne, jakmile máte nadbytek hodnot, tak žijete v neustálém strachu, že o hodnoty přijdete. Problém s Cikány by se v EU vyřešil tím, že bychom Cikány z EU vrátili zpět do Indie, která je jejich rodnou vlastí, zde s nimi nebudou problémy, protože zde je Džinismus zcela běžnou svatou kulturou. Pořádek je o tom, že vše se přemístí tam, kam to patří, nejde zde rozhodně o diskriminaci Cikánů, ale jde zde o to, aby v EU pravda a láska, zvítězila nad lží a nenávistí.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Věříte na to, že se Ježíš Kristus vrátí?

Ahasver je postava věčného Žida, který kvůli svému provinění musí až do dne Posledního soudu bloudit po zemi a hledat odpovědi na svoje složité otázky. Ahasver pravil Ježíši Kristu, který bude už brzo ukřižován. Tak ty tvrdíš, že se po ukřižování vrátíš mezi živé lidi? A Ježíš Kristus mu odpověděl. Ano, a ty tu na mě jistě počkáš. A od té doby musí pyšný Ahasver bloudit po zemi a čekat na návrat Ježíše Krista, někdo věří, že se Ježíš Kristus vrátí, a jiný na to nevěří a říká, že je to jenom naivní pohádka, protože co smrt uchvátí, to už nevrátí. 
 
Vše je zde dočasně a vše se recykluje, jenom smrt je zde trvalou jistotou, co bylo, to nezměníme, to co je tím žijeme, o tom co bude, nic nevíme. Co je to svatá víra v zázraky? Realita není pro lidi ideální, protože v realitě je vše podřízeno reálným vesmírným a přírodním pravidlům, která z nás dělají psychické ubožáky, co touží po zázraku a tím se souží, když z reality zbaběle utečeme do světa, který není reálný, tak si od reality odpočineme, jenže to je jenom horská dráha, kde po dosažení vrcholu je pád dolů. Když nemůžeš být prezidentem nebo milionářem, tak zbaběle utečeš do iluzí, které na krátkou dobu ti dají iluzi moci a bohatství, když staré iluze nezabírají tak zde jsou nové iluze.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Příčinou ekonomické a politické zaostalosti jsou dogmata

Dogmata jsou následkem nemocné konzumní kultury, zde se dostáváme ke snaze o manipulaci s lidmi pomocí dezinformací a podrazů, svět se rozdělil na ty, co jsou nahoře a na ty co jsou dole, vládnou nám egoističtí parazité už mnoho tisíciletí díky tomu, že si mohou z; daní, cla, poplatků, certifikací, atd. zaplatit; armádu, byrokracii, policii, soudy, školství, náboženství, reklamu, atd. ryba smrdí od mocné a bohaté hlavy. Nadbytek je možný díky nedostatku, proč je tak velikým problémem eliminovat závislost na dogmatech? Dogmata dělají z lidí ubohé žebráky, a pokud by zde nebyli dogmata, tak by zde nebylo rozdělení na ty, co jsou nahoře a na ty co jsou dole. Z díla spatříme tvůrce, podívejme se na kupní sílu lidí v různých národech a zjistíme, že čím více je v národě dogmat, tím menší je zde kupní síla. 
 
Většina dogmat funguje jako droga, na které jsou konzumenti dogmat závislí, dogmata lze rozdělit na; náboženská, filosofická, vědecká, technická, umělecká, politická, vojenská, školská, lékařská, soudní, sportovní, rodinná, psychická, atd. ten kdo hlásá dogmata, ten je logicky dogmatik, srážka s blbcem je srážka s dogmatikem. Podívejme se na dogma stvoření vesmíru a života, odpovědí na otázku vesmíru a života je to, že vše je zde napětí mezi protiklady, a následkem je absolutní systém, který se mění podle situace. To co vypadá, jako stvoření to je jenom pulzování, vesmír nebyl stvořen a život taky nebyl stvořen, vše je zde nekonečně dlouho a bude to zde nekonečně dlouho, jenom lidský život je zde limitován časem a tak je zde smrt jistotou. 
 
Jelikož člověk je limitován narozením a smrtí tak by chtěl člověk egoisticky, aby i vesmír a život zde byl limitován počátkem a koncem. Pokud zde není napětí mezi protiklady díky dogmatům, tak následkem je zastavení evoluce a degenerace. Stvořitel není nad námi, je všudypřítomný, jsi součástí stvořitele, nic ve vesmíru není od stvořitele odděleno. Práce není smyslem lidského života, to je další veliké dogma, smyslem lidského života je svoboda, podívejte se na lidi, co ztratili svobodu, jak začali myslet v depresi na sebevraždu. Je třeba globálně na věčné časy eliminovat dogmatismus, dáme proto všem lidem do hlavy GVKB čipy a čipy odříznou mozek o reality, tak zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Hříšníci se nemodlí

Správná modlitba

Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Lidi vytvořili veliké množství chybných modliteb za mnoho století, protože ty modlitby vždy vytvářeli ubozí hříšníci, z díla se pozná tvůrce, hříšník nemůže stvořit modlitbu, která nebude hříšná. Mnozí podvodníci hlásají, já jsem zástupce boží, a jsem i váš svatý pastýř, kterého je správné následovat. Žijeme ve světě lhářů a zlodějů, dobrota je v tomto světě jenom žebrota. 
 
Je třeba začít konečně zlé jinověrce napichovat na kůly, je jenom jedna víra, a to víra v lakomé ego, bez ega nemůže zde žádný člověk existovat! Všechny lidské ideologie jsou postavené na altruismu, a proto dělají z lidí hlupáky a chudáky. Největší altruistický vynález jsou peníze a soukromé vlastnictví, díky penězům a soukromému vlastnictví, je snadné z lidí udělat hlupáky a chudáky. 
 
Všechny svaté knihy jsou plné dogmatických dezinformací, co se snaží udělat z lidí hlupáky a chudáky! Z utrácení poznáváme snadno to, že ti co jsou nahoře, hlásají dobrotu, ale sami jsou zlí, jsou tedy bezcharakterními alibistickými pokrytci. Za vším je toužení co je naším soužením, každý touží po tom, co miluje a potřebuje, jsme loutky ovládané tím, po čem toužíme. Vše je zde jako ve sportu, buď máš na to, že vyhraješ, nebo na to nemáš, a potom ani nemá cenu se pouštět do soutěže a boje, o hodnoty. 
 
Nenechte se zatáhnout nikdy do soutěže nebo boje, kde nemáte šanci na to být vítězem, podívejte se na lidi, co chtěli studovat vysokou školu a brzo zjistili, že na to nemají inteligenci, stejné je to v principu i s podnikáním a obchodováním. Podívejte se na války, elita je schovaná v zázemí ve svých palácích, a ubožáci za ní nasazují svoje životy v zákopech plných špíny a bahna, a nic z války vojáci nemají, vše je zde o tom nebýt dole, ale být nahoře, proto je zde vše uzavřeno pomocí kast a tříd, aby se ubožáci nemohli dostat snadno nahoru. 
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Ano, lhář nemůže kázat morálku

Morálka je tam, kde se nelže. Ano, základním kulturním pravidlem je nelhat, pravda je skála, na které lze postavit morální kulturu, všechny kultury ve kterých nebyla pravda, zde byli dočasně a těch kultur bylo velmi mnoho, největší lži se točí okolo výhod a jistot, ti co jsou nahoře, si zaslouží výhody a jistoty, a ti co jsou dole, si výhody a jistoty nezaslouží. 
 
Parazitování se stalo základním ekonomickým principem, práce je zde pro lidi trestem! Přečetl jsem velmi mnoho knih, a prožil jsem toho i velmi mnoho v životě, jsem už ve starobním důchodu, a tam mám čas na to se podívat na to, co bylo, a dospěl jsem k tomu, že lhář nemůže kázat morálku! 
 
Každý člověk na světě je lhář, čím lépe umí člověk lhát tím více zde má výhod a jistot, ti co jsou nahoře, to jsou úspěšní lháři, a ti co jsou dole, jsou neúspěšní lháři! Jelikož všichni lžou, tak je logicky naše kultura nemorální, a všechny snahy o to aby byla společnost morální, jsou naivní a marné! Řešení spatřuji v nahrazení lidí za GVKB roboty, nebudou zde lidi tak zde nebude ani lež.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Víra v zázraky by se měla zakázat

Je třeba věřit jenom tomu, co si lze z více zdrojů vědecky ověřit, dobrota je žebrota, stvořitelem všeho je napětí mezi protiklady, neboli energie fyzická a psychická, nemoc to je nedostatek energie způsobený chybami, nebo stářím. V dávné době lidi si spojovali Boha s ohněm nebo se sluncem na obloze, to mělo logiku, později se ale přešlo na kult člověka a mocný nebo moudrý člověk, se stával bohem. Já jsem váš pravý pastýř, následujte mě, člověk ale nemůže být zde pravým pastýřem, ovce nemůže vést ovce, to nefunguje! 
 
Minulost to je fyzická a psychická zaostalost, způsobená nedostatkem správných informací, žijeme ve světě, kde je nadbytek chybných informací, a nedostatek správných informací. Pokud chtějí lidi v něco věřit tak ať věří tomu, co věda ověřila, je třeba skončit s dogmaty, dogmata jsou rakovinou naší kultury, pokud někdo bude šířit svatá dogmata, která jsou v rozporu s vědou, tak bude zavřen do psychiatrické nemocnice, a zde bude léčen tak dlouho, dokud jej nevyléčíme, a neuděláme z něj psychicky zdravého člověka. 
 
Vytvoříme nové umění a nové pohádky, tak aby zde už nebyli dogmata a dezinformace, pravda musí zvítězit nad lží, a láska zde musí zvítězit nad nenávistí, nestačí si přát dobrý den, je třeba i pro to něco reálného učinit. Lidi dělají chyby, o tom to je, když to už s egoistickými lidmi nejde po dobrém, tak to s nimi budeme řešit po zlém.
 
Začneme dávat lidem do hlavy globálně GVKB čipy, a čip nahraje do mozku GVKB operační systém, z lidí se stanou loutky na dálkové ovládání, takto skončí období konfliktů mezi jedinci a národy, bude zde jednota v rovině fyzické a psychické, nikdo nebude moci stát opodál a vše kritizovat. Vše se modernizuje a optimalizuje, člověk nemůže stát opodál a být zaostalou opicí, je třeba egoistické opice, proměnit v digitální lidi.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Bojíme se smrti protože nevíme co nás čeká

Když tělo fyzicky zemře tak si musí duše najít rychle ve svém okolí nové narozené tělo co nemá ještě duši a jelikož duše chce změnu, tak si pyšná duše hledá tělo které má osud spojen s pokorou a pokorná duše si zase hledá tělo s pyšným osudem, hledání je zde podle hudby, každé narozené tělo bez duše hraje nějakou hudbu, a ta hudba jako vůně láká k sobě novou duši z mrtvého těla. Svým způsobem je nové tělo peklem nebo rájem, záleží na štěstí jaké má duše která si nové tělo vybere, je to obrazně jako bychom starý operační systém s mnoha programy nainstalovali do nově koupeného počítače.
Tělo často odmítne duši, aby se v něm usadila, a tak duše musí hledat jiné tělo, pokud to duše ve vymezeném krátkém čase nezvládne, tak duše zmizí v nicotě a prázdnotě, čas je u každé duše jiný, záleží na tom jak smrt probíhá a jak rychle tělo fyzicky chladne, pomalé chladnutí mrtvého těla, dává duši dost času k nalezení nového těla. Je to obrazně jako když by záleželo při instalaci operačního systému na tom, jak je nabitá baterie v notebooku a jestli během instalace baterie nebude vybitá. V průměru polovina duší má smůlu a nezvládne rychle přejít do nového těla a tak zaniká, pokud do narozeného těla bez duše do určité doby nepřijde duše tak tělo umírá.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Je zde hmotný a duševní vesmír

Lidská duše není v těle, je mimo naše tělo, a pokud tedy zemřeme tak zde duše zůstává kde, ale lidská duše vlastně je? Lidská duše je v duševním vesmíru, který má duševní slunce, kolem kterých se točí duševní planety, na kterých existují duše, co nemají těla.
Duše mohou takto cestovat bez problémů i časem a prostorem a tak někdo zemře a jeho duše se dostane do těla člověka co žil před tisícem let nebo do těla člověka co bude žít za tisíc let, duše se může dostat i na jinou planetu kde je život a tam vstoupit do jiné bytosti. Při přestupu z hmotného do duševního vesmíru, je možné neomezeně cestovat časem a prostorem, a to neplatí jenom u lidí, ale platí to i u; mikroorganismů, virů, rostlin, ryb, ptáků, savců, červů, hmyzu, parazitů, atd. ostatně zase neříkám nic zas tak nového, Hinduismus o něčem podobném hovoří už několik tisíciletí.
Duše to je inteligence složená z programů a informací co jsou v pohybu. Vše je duální a tak je logické že je zde hmotný a duševní vesmír, když spíme, může naše duše být v duševním vesmíru a tak se duše nabije duševní energií, jako se nabíjí mobil ze zásuvky.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Proč jsou svatí pastýři podvodníci?

Vše je zde jako praní prádla, štěstí přichází, když je vše vyprané vyžehlené a máme klid od praní a žehlení, jenže ten klid je zde dočasně, protože se prádlo zase ušpiní, tím prádlem jsou naše problémy. Program se snaží dosáhnout cíle, na který je naprogramován, pokud je problém tak zde jsou dvě možnosti, čekat na to že to někdo cizí vyřeší, nebo se to snažit sami vyřešit, a právě ta snaha něco sami vyřešit bez cizí pomoci, to je božská evoluce a božská inteligence, která oživila hmotu a vdechla jí božskou duši.
V okamžiku kdy vzniknu-li centrální svaté systémy, které se snaží za nás vše ekonomicky a mocensky vyřešit, tak se z lidí začalo stávat konzumní stádo, které potřebovalo svaté pastýře, co za stádo budou řešit jeho problémy, jenže se ukázalo to, že svatí pastýři nedokázali vyřešit problémy, které zde mělo konzumní stádo, a tak vznikla víra v pohádky a zázraky, a závislost na drogách. Proč jsou svatí pastýři podvodníci? Problémem je to, že pastýř je mnoho psychicky a fyzicky vzdálen od stáda, a tak nemůže znát problémy stáda, a když nezná problémy stáda, nemůže je ani vyřešit. Dokud zde nebudou GVKB čipy v mozku napojené na decentralizovanou umělou inteligenci, do té doby zde bude život konzumním očistcem.

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]